Welkom bij VNMI.nl

Lidmaatschapszaken

De Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI) is een statutaire branche van FME en is gevestigd te Zoetermeer. VNMI is als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Den Haag onder nummer 27195314. Het BTW-nummer van VNMI is NL804575903B01.

Aanvraag lidmaatschap
Het aanvragen van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het secretariaat. Het VNMI-bestuur besluit over het lidmaatschap (zie ook artikel 5 van de VNMI- statuten).

Contributietarieven
Het (geassocieerd) lidmaatschap van VNMI gaat uiteraard gepaard met een zo aantrekkelijk mogelijk contributietarief. Zie hier de Contributietarieven VNMI 2016.

Beëindiging lidmaatschap
Het beëindigen van het lidmaatschap geschiedt eveneens schriftelijk bij het secretariaat. Indien de opzegging geschiedt vóór een juli van het lopende kalenderjaar eindigt het lidmaatschap per eenendertig december van dat kalenderjaar. Bij opzegging na dertig juni eindigt het lidmaatschap per eenendertig december van het daarop volgende kalenderjaar (zie ook artikel 6 van de VNMI-statuten).

Statuten van de VNMI
De statuten van de VNMI vindt u hier VNMI statuten december 2014.
Op aanvraag kunt u de statuten uiteraard ook per post van ons ontvangen.